สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ : ให้บริการงานพัฒนาที่ดินอย่างมีระบบ สร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ยั่งยืน อย่างมีส่วนร่วม

ข่าวฝากประกาศ

ข่าวสารจากกรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วีดิทัศน์ องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

วีดิทัศน์ทั้งหมด →